ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

๑. ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. ทรงเป็นนักประชาธิปไตย
๓. ทรงเป็นศิลปินของปวงชนชาวไทย
๔. ทรงเน้นให้ราษฎรปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน
๕. ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาราษฎร
๖. ทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่า
๗. ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา
๘. ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
๙. ทรงส่งเสริมการกีฬา
๑๐. ขอพระองค์ทรงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป
๑๑. ขอพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์คู่บัลลังก์ชาติไทยตลอดไป
๑๒. ขอพระองค์ทรงพระปรีดิ์เปรมเกษมศานต์ประทับอยู่คู่ฟ้าวิชาชาญ
๑๓. ขอพระองค์ทรงสุขเกษมสำราญ
๑๔. ขอพระองค์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
๑๕. ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๑๖. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาท ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
๑๗. ด้วยความจงรักภักดี
๑๘. พระองค์ทรงเป็นนักพัฒนา
๑๙. ในหลวงทรงเป็นนักกวีที่ยิ่งใหญ่
๒๐. ในหลวงคือพระเจ้าแผ่นดิน
๒๑. พระองค์คือผู้ทรงไว้ด้วยทศพิศราชธรรม
๒๒. ทรงสอนให้คนไทยไม่ประมาท
๒๓. ขออยู่ใต้ร่มพระบามีของพ่อหลวง
๒๔. เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ
๑๕. เป็นลูกที่ดีของพ่อ ด้วยความรัก ด้วยความภักดี ตลอดไป
๒๖. เราโชคดีมากที่เกิดมาในเมืองไทยที่มีพระองค์เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร
๒๗. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
๒๘. พ่อเป็นภูมิพลัง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๒๙. พระปรีชาสามารถกว้างสกลไกร ไพรัชเทศประจักษ์ใจทั่วด้าว
๓๐. โอ้พระทองของข้าบาท เสวยราชย์เพื่อราษฎร์เย็น เสด็จบุกดับทุกข์เข็ญ แก่ราษฎร์ทั่วพสุธา
๓๑. ชาติไทยร่มเย็นอยู่ได้ ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน
๓๒. รักในหลวง ห่วงสถาบัน จงช่วยกันเทิดทูน
๓๓. พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ
๓๔. ขอพระองค์จงทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
๓๕. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง มีแต่ความปิติในพระราชหฤทัยสืบไป
๓๖. ชาติไทยพ้นวิกฤติมาได้หลายครา ด้วยพระบารมีล้นเกล้า
๓๗. พระบารมี แผ่ปกคุ้มไพศาล เปรียบสายธาร อมฤตหล่อหล้า ดั่งแสงทอง นำทางชาวประชา เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี
๓๘. ข้าพเจ้าทั้งหลาย จักรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต
๓๙. พระองค์ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรทุกพื้นที่ของประเทศไทย
๔๐. สัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของชาติไทยคือสถาบันพระมหากษัตริย์
๔๑. ทรงส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
๔๒. ทรงเป็นนักประชาธิปไตย
๔๓. ทรงส่งเสริมการศึกษา
๔๔. ทรงส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์
๔๕. ทรงมีโครงการต่อต้านยาเสพติด
๔๖. ทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่า
๔๗. ทรงเป็นนักประชาธิปไตย
๔๘. ทรงสอนให้ทุกคนเป็นคนดี
๔๙. ทรงช่วยเหลือผู้ยากไร้
๕๐.ทรงช่วยเหลือผู้ป่วย
๕๑. ทรงแก้ปัญหาน้ำท่วมใน กทม.
๕๒. ทรงให้แนวทางแก้ปัญหาจราจร
๕๓.ทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่า
๕๔.ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม
๕๕.ขออยู่ใต้ร่มพระบารมีของพ่อหลวง
๕๖.ทรงเป็นแบบอย่างไปทั่วโลก
๕๗. ทรงเป็นนักประชาธิปไตย
๕๘.ทรงสอนให้ทุกคนเป็นคนดี
๕๙.ทรงช่วยเหลือผู้ยากไร้
๖๐.ทรงเป็นแบบอย่างแก่ปวงชนชาวไทย
๖๑. ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือคนยากจน
๖๒. ทรงตั้งโครงการพระราชดำริบำบัดน้ำเสีย
๖๓. ทรงแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วม และปัญหาแห้งแล้ง
๖๔. ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย
๖๕.ข้าพเจ้าจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง ปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
๖๖.ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
๖๗.ทรงเป็นนักประดิษฐ์
๖๘.ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือคนยากจน
๖๙.ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยต่าง ๆ
๗๐.ทรงเป็นนักวิจัย
๗๑.ทรงเป็นสถาบันหลักของชนชาวไทย
๗๒.ทรงไม่ทอดทิ้งประชาชน
๗๓.ทรงตั้งโครงการพระราชดำริบำบัดน้ำเสีย
๗๔.ทรงส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
๗๕.ทรงอนุรักษ์สัตว์ป่า และป่าไม้
๗๖.ทรงเป็นแบบอย่างแก่ปวงชนชาวไทย
๗๗.ทรงอยู่ในทศพิธราชธรรม
๗๘.ทรงช่วยเหลือผู้ยากไร้
๗๙.ทรงเป็นแบบอย่างแก่ปวงชนชาวไทย
๘๐.ดำริให้ปลูกป่าเพื่อรักษาน้ำ
๘๑.ข้าพเจ้าจะไม่เสพสิ่งเสพติดทั้งปวง
๘๒. พัฒนาการเกษตรแทนการปลูกฝิ่น
๘๓.ทรงพัฒนาแหล่งน้ำ
๘๔. ทรงให้แนวทางในการแก้ปัญหาจราจร
๘๕.ขออยู่ใต้ร่มพระบามีของพ่อหลวงตลอดไป
๘๖.ทรงเน้นให้ราษฎรปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน
๘๗.ทรงเป็นแบบอย่างแก่ปวงชนชาวไทย
๘๘.ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม
๘๙.ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือคนยากจน
๙๐.ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย
๙๑. ทรงแจกถุงยังชีพเมื่อราษฎรประสบภัย
๙๒. ทรงสถิตในดวงใจไทยทั้งชาติ
๙๓. ทรงแก้ปัญหาน้ำท่วม
๙๔.ทรงเป็นผู้เสียสละเพื่อชาวไทย
๙๕.เสด็จเยือนต่างประเทศเพื่อสัมพันธไมตรี
๙๖.สนับสนุนให้ราษฎรรักษาป่า แม่น้ำลำธาร
๙๗.บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระบารมี
๙๘.ทรงเสด็จทุกที่ที่มีความเดือดร้อน
๙๙.ทรงทำนุบำรุงพระศาสนา
๑๐๐.ทรงสร้างความสามัคคีของคนในชาติ


regt6 118.174.81.171 [ วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2555 เวลา 07:55 น. ]

ファッション ポロシャツブーツ メンズ 人気ラルフローレン子供服アウトレットミネトンカ アメリカ<a href="http://www.swmimsimprison.info" title="ミネトンカ モカシン フリンジ">ミネトンカ モカシン フリンジ</a>楽天メンズ服ラルフローレン ビッグポロティファニー ネックレス 安い<a href="http://www.polosoreflection.info" title="ブーツ 通販 メンズ">ブーツ 通販 メンズ</a>ラルフローレン 子供 ポロシャツミネトンカ モカシン ムートンpolo ralph<a href="http://www.shoessinteret.info" title="ボールペン ティファニー">ボールペン ティファニー</a>tiffany バングルpolo rugbytiffany ブレス<a href="http://www.polosorefuge.info" title="ティファニー 公式 通販">ティファニー 公式 通販</a>シャツ ラルフローレンニューヨーク ラルフローレンティファニー ブレスレット<a href="http://www.shoessintellice.info" title="通販 ブーツ 激安">通販 ブーツ 激安</a>

โดยคุณ XRumerTest ส่งเมล์ถึง XRumerTest 69.197.189.28 [ วันเสาร์ ที่ 5 ตุลาคม 2556 เวลา 01:27 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

miumiu ネックレスmiumiu 2waymiumiu がま口miumiu バッグ リボン<a href="http://ameblo.jp/chuang25" title="miumiu ブレスレット">miumiu ブレスレット</a>miumiu カチューシャ財布 男http://ameblo.jp/chuang2016/miumiu 財布 メンズ<a href="http://ameblo.jp/chuang248" title="財布 人気 女性">財布 人気 女性</a>miumiu 財布 公式miumiu japanプラダ miumiu<a href="http://ameblo.jp/chuang2016" title="プラダ 人気">プラダ 人気</a>miumiu 2wayhttp://ameblo.jp/chuang251/miumiu オンラインmiumiu リボン<a href="http://ameblo.jp/chuang251" title="miu miu バッグ">miu miu バッグ</a>miumiu マテラッセ帆布 バッグmiumiu マテラッセ<a href="http://ameblo.jp/chuang253" title="丙午 財布">丙午 財布</a>http://ameblo.jp/chuang3/

โดยคุณ XRumerTest ส่งเมล์ถึง XRumerTest 69.197.189.6 [ วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2556 เวลา 21:35 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

Warning: fopen(./data/59.dat): failed to open stream: Permission denied in /home/raikao/domains/raikao.go.th/public_html/webboard/view.php on line 164 Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/raikao/domains/raikao.go.th/public_html/webboard/view.php on line 165 Warning: fputs() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/raikao/domains/raikao.go.th/public_html/webboard/view.php on line 166 Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/raikao/domains/raikao.go.th/public_html/webboard/view.php on line 167 Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/raikao/domains/raikao.go.th/public_html/webboard/view.php on line 168
 
 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
 
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
รหัสส่งข้อมูล

แทรกลิงค์ URL ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ