ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบต.ไร่เก่า
     
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบต.ไร่เก่า ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
   
 
   

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 16 และข้อ 20 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า  จึงประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังต่อไปนี้

เขตเลือกตั้งที่  1  หน่วยเลือกตั้งที่  1  ได้แก่  หมู่ที่ 2  ทั้งหมู่  ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  ศาลากลางหมู่บ้านเกาะมอญ

เขตเลือกตั้งที่  2  หน่วยเลือกตั้งที่  1  ได้แก่  บ้านเลขที่ 3 ถึงบ้านเลขที่ 484/7  หมู่ที่ 3  ที่เลือกตั้ง ได้แก่ ศาลากลางหมู่บ้านหนองปลายทาง

เขตเลือกตั้งที่  2  หน่วยเลือกตั้งที่  2  ได้แก่ บ้านเลขที่ 489 ถึงบ้านเลขที่ 9849/33 หมู่ที่ 3  ที่เลือกตั้ง  ได้แก่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

เขตเลือกตั้งที่  3  หน่วยเลือกตั้งที่  1  ได้แก่  บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 194  หมู่ที่ 4  ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  ศาลากลางหมู่บ้านไร่ดินทอง

เขตเลือกตั้งที่  3  หน่วยเลือกตั้งที่  2  ได้แก่  บ้านเลขที่  195  ถึงบ้านเลขที่ 9849/24  หมุ่ที่ 4  ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด

เขตเลือกตั้งที่  4  หน่วยเลือกตั้งที่  1  ได้แก่  หมู่ที่ 6 บ้านหนองไทร ทั้งหมู่  ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  ศาลากลางหมู่บ้านหนองไทร

เขตเลือกตั้งที่  5  หน่วยเลือกตั้งที่  1  ได้แก่  หมู่ที่  7  บ้านเนินพยอม ทั้งหมู่  ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  ศาลากลางหมู่บ้านเนินพยอม

ประกาศ ณ วันที่  25  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564

 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 ตุลาคม 2564