ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
09 เม.ย. 2564
52 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
08 เม.ย. 2564
53 รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
05 เม.ย. 2564
54 ประกาศ ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าช้า หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
02 เม.ย. 2564
55 ประกาศ ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนกควัก หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
02 เม.ย. 2564
56 ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.ไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
01 เม.ย. 2564
57 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
29 มี.ค. 2564
58 ความรู้วัคซีนป้องกันโรคโควิด19 จาก #แอสตร้าเซเนก้า #วัคซีนโควิด19 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
04 มี.ค. 2564
59 “ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากเทศบาล/อบต. แล้วย้ายทะเบียนบ้าน" ดาวน์โหลดเอกสาร
19
04 มี.ค. 2564
60 รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
02 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38