ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
29 มิ.ย. 2564
42 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
28 มิ.ย. 2564
43 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
28 มิ.ย. 2564
44 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18 / 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
25 มิ.ย. 2564
45 แผนปฏิบัติการตามโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
18 มิ.ย. 2564
46 รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
04 มิ.ย. 2564
47 กำหนดการออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
14 พ.ค. 2564
48 คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 3929/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) และการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
19 เม.ย. 2564
49 ประกาศ เรื่องแจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
27
16 เม.ย. 2564
50 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
09 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38