ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
29 ม.ค. 2562
272 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนและผู้รักษาการในตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
17 ม.ค. 2562
273 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า เรื่อง การรณรงค์สร้างจิตสำนึกลดการทิ้งของเสียและขยะลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
17 ม.ค. 2562
274 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
10 ม.ค. 2562
275 ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบการชำระภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
28 ธ.ค. 2561
276 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
28 ธ.ค. 2561
277 ประชาสัมพันธ์สถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
15
25 ธ.ค. 2561
278 ประชาสัมพันธ์ ลานกีฬา/สนามกีฬา ในเขตพื้นที่ อบต.ไร่เก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
48
19 ธ.ค. 2561
279 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ของ อบต.ไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
13
14 ธ.ค. 2561
280 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
11 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38