ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
20 พ.ย. 2562
252 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
15 พ.ย. 2562
253 สาระน่ารู้่เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
07 พ.ย. 2562
254 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
17 ต.ค. 2562
255 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
15 ต.ค. 2562
256 ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนกลางแต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
15 ต.ค. 2562
257 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
30 ก.ย. 2562
258 รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
55
30 ส.ค. 2562
259 สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
15 พ.ค. 2562
260 ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
02 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38