ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
28 ธ.ค. 2561
172 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ของ อบต.ไร่เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
8
14 ธ.ค. 2561
173 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
11 ธ.ค. 2561
174 9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ดาวน์โหลดเอกสาร
16
07 ธ.ค. 2561
175 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
13
26 พ.ย. 2561
176 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
21 พ.ย. 2561
177 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
15 พ.ย. 2561
178 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
15 พ.ย. 2561
179 ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) และผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
08 พ.ย. 2561
180 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
02 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28