ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
20 พ.ย. 2562
152 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
15 พ.ย. 2562
153 สาระน่ารู้่เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
07 พ.ย. 2562
154 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
17 ต.ค. 2562
155 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
15 ต.ค. 2562
156 ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนกลางแต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
15 ต.ค. 2562
157 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
30 ก.ย. 2562
158 ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
02 พ.ค. 2562
159 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
18 เม.ย. 2562
160 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
18 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28