ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
19 ส.ค. 2563
92 รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
65
10 ส.ค. 2563
93 ประกาศกำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า ดาวน์โหลดเอกสาร
31
23 ก.ค. 2563
94 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
59
22 ก.ค. 2563
95 ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเป่าปี่-เนินพยอม-เขาลากล้อ (ปข.1001) หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
10 ก.ค. 2563
96 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
21
03 ก.ค. 2563
97 ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
02 ก.ค. 2563
98 รายงานข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
17 มิ.ย. 2563
99 รายงานข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
16 มิ.ย. 2563
100 รายงานข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
15 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38