องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า
เลขที่ 700 หมู่ที่ 3 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77180
โทรศัพท์ : 032-689188โทรสาร : 032-689188
เว็บไซต์ : www.raikao.go.th
E-mail : office@raikao.go.th
Facebook :www.facebook.com/raikao.go.th
ติดต่อสอบถามสำนักปลัด
กรุณาให้ข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของท่าน
หัวข้อ
ชื่อ-นามสกุล
โทรศัพท์
E-mail
รายละเอียด
ใส่ตัวอักษร